Pracovníci

Vedúci oddelenia:


doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-124
E-mail: mario.molokac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3131
Konzultačné hodiny:   Štvrtok     8:00 – 10:00

Profesionálnym zameraním sa zameriava v oblasti geoturizmu na geoparky od ich prípravy, cez realizáciu až po ich riadenie a propagáciu širokej verejnosti ako na teoretickej, tak aj praktickej úrovni. Je členom Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky“, ktorá má štatút poradného orgánu ministra životného prostredia SR. Zároveň je poradným členom pre geopark Novograd-Nógrad. V súčasnosti sa zameriava na prípravu geoparku Zemplín ako nástroja podpory tamojšieho regionálneho rozvoja. V oblasti montánneho turizmu sa sústreďuje na rekonštrukciu banskej infraštruktúry štúdiom najmä historických banských máp. Pomocou moderných informačných technológií stál pri zrode viacerých 2D a 3D modelov, ktoré sú vhodným nástrojom pre banský turizmus. Najvýznamnejšie jeho práce sa zameriavajú na aplikáciu historických banských ciest v montánnom turizme ako napr. Soľné cesty na Slovensku v stredoveku, Salt routes in Slovakia in the middle ages, Možnosti definovania kultúrnych ciest na báze banského dedičstva Východného Slovenska a okolitých regiónov. Ako člen projektového kolektívu je zapojený do európskeho projektu Virtual Mine a projektu APVV Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.

Pracovníci:


Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 122
E-mail: pavol.rybar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2800

Profil pre Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.


doc. Ing. Ladislav Mixtaj, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-123
E-mail: ladislav.mixtaj@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2899

Na pracovisku pôsobí od roku 2007, kde sa od začiatku venuje širokej problematike marketingu a manažmentu destinácie turizmu, skúmaniu predpokladov a podmienok úspešného fungovania cestovného ruchu na danom území. Svoje teoretické znalosti uplatňuje tak v rámci pedagogickej, ako aj publikačnej činnosti. Praktické zručnosti uplatňuje pri vytváraní a koncipovaní marketing-management stratégií pre novovznikajúce destinácie geoturizmu na území Slovenska. Je členom Gemerského baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave, kde sa aktívne zapája do jej činnosti v záujme zachovania baníckych tradícií a naštartovania montánneho turizmu v spišsko-gemerskom regióne. Vo svojom voľnom čase sa venuje horskej turistike, vyhľadávaniu opustených banských diel na hornom Gemeri, pričom získané skúsenosti využíva tak pri rozširovaní teoretických vedomostí, ako aj praktických zručností najmä vo vyučovacom procese.


doc. Ing. Erik Weiss, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-123
E-mail: erik.weiss@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2899

Absolvoval inžinierske štúdium  na Ekonomickej fakulte Technická univerzita Košice v roku 2003 v odbore: Financie, bankovníctvo a investovanie. Postgraduálne štúdium  absolvoval na TU Fakulta BERG, Katedra podnikania a manažmentu, odbor: Dobývanie ložísk a geotechnika v roku 2005. Obhájil habilitačnú práce v roku 2011 – v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Súčasnosť – docent  na Technickej Univerzite v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu. Oblasťami jeho záujmu sú finančná analýza v podnikoch cestovného ruchu ako aj oblasť plánovania cestovného ruchu v cieľovom mieste, destinácii a v regióne.


doc. Ing. Roland Weiss, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-121
E-mail: roland.weiss@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

Absolvoval inžinierske štúdium na dvoch fakultách TUKE, Ekonomickej fakulte Technická univerzita Košice v roku 2009 v odbore: Financie, bankovníctvo a investovanie a na fakulte BERG 2008 v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Dizertačnú prácu obhájil na Fakulte BERG Technická univerzita Košice  v roku 2011 v štúdijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Habilitačnú prácu obhájil v roku 2014 na Hornicko geologickej fakulte VŠB – Technická univerzita Ostrava. Súčasnosť – docent  na Technickej Univerzite v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu. Oblasťami jeho záujmu sú riziká podnikania v oblasti cestovného ruchu, interkultúrna komunikácia. Venuje sa aj logistickým procesom prebiehajúcim v cestovnom ruchu.


doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: lubormir.strba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

Ľubomír Štrba, garant prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Geoturizmus,  sa svojim odborným zameraním intenzívne zaoberá predovšetkým identifikáciou geologického dedičstva a rôznymi prístupmi jeho hodnotenia s potenciálom pre využitie a rozvoj špecifických foriem turizmu, ako je napr. geoturizmus či banský (montánny) turizmus. Okrem toho je predmetom jeho záujmu ochrana neživej zložky prírody a prezentovanie poznatkov o geológii Zeme širokej verejnosti s dôrazom na pochopenie významu abiotickej zložky v rámci fungovania celého systému životného prostredia.

Je členom Európskej asociácie pre konzerváciu geologického dedičstva (ProGEO), Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) a výkonným editorom vedeckého časopisu Acta Geoturistica.


doc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-104
E-mail: ladislav.hvizdak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664
Konzultačné hodiny: Streda 8:00 – 9:00 resp. po dohode e-mailom

Venuje sa  využitiu IS hlavne na báze GIS pri modelovaní historickej montánnej krajiny a tiež starých banských diel na základe archívnych dokumetov , 2D a 3D modelom a historickému výskumu krajiny pre potreby geoturizmu. Jeho záujmom sú tiež rôzne interaktívne formy prezentácie 2D a 3D modelov prostredníctvom modernej techniky (stereoskopia, holografia, …)


doc. Ing. Branislav Kršák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-104
E-mail: branislav.krsak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Docent na Oddelení geo a montánneho turizmu Fakulty baníctva, riadenia a geotechnológií špecializujúci sa na rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zavádzania inovatívnych informačných a komunikačných technológií. Svoje skúsenosti prejavuje medzinárodnými príspevkami zameranými na problematiku informačných a komunikačných technológií v cestovnom ruchu. Aktívne sa zúčastnil na viac než 40 projektoch. Má za sebou 15 ročnú prax projektového manažéra.


Ing. Bartolomej Baláž, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-125
E-mail: bartolomej.balaz@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Bartolomej Baláž, CSc.  ukončil v r. 1980 štúdium banského inžinierstva  so zameraním na banskú geológiu. Od jeho ukončenia pôsobil ako pedagóg na Katedre geológie a mineralógie BF VŠT, neskôr na Katedre geopropagácie FBERG TU (po viacerých reštrukturalizáciách dnešné Oddelenie geo a montánneho turizmu ÚZZ). Z pôvodného zamerania na petrografiu a ložiská nerastných surovín sa jeho orientácia posunula na ochranu neživej zložky prírody (geologické dedičstvo) a jej využitia v geoturizme.


Ing. Ján Derco, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-119
E-mail: jan.derco@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443
Konzultačné hodiny:   Piatok   11:00 – 12:00

Ján Derco (http://orcid.org/0000-0003-4536-4898) je odborným asistentom. Oblasti jeho záujmu zahŕňajú destinačný manažment a kúpeľný cestovný ruch. Absolvoval inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte (Technická univerzita Košice) v roku 2003. Dizertačnú prácu obhájil na Fakulte BERG (Technická univerzita Košice). Má pracovné skúsenosti v oblasti finančnej kontroly a vládneho auditu. Je členom Medzinárodnej asociácie vedeckých expertov  v cestovnom ruchu (AIEST), St. Gallen, Švajčiarsko.


Ing. Slavomír Drevko, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-105
E-mail: slavomir.drevko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Inžinierske štúdium na fakulte BERG, TU Košice, úspešne ukončil v r.2002 v odbore Mineralurgia a environmentálne technológie. Dizertačnú prácu v odbore Mineralurgia a environmentálne technológie obhájil v r.2007. V súčasnej dobe pôsobí na Oddelení geo a montánneho turizmu, na Ústave zemských zdrojov, na fakulte BERG, Technická univerzita v Košiciach. Zabezpečuje výučbu predmetov: Ekológia a environmentalistika, Tvorba a ochrana krajiny a chránených území, Spoločenské správanie a protokol, Bloková terénna výuka … V súčasnosti sa zameriava na rozvoj a propagáciu Ekoturizmu v rámci rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.


Ing. Jana Rybárová, PhD.
(MD)


Ing. Barbara Hlavňová, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-105
E-mail: barbara.hlavnova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298
Konzultačné hodiny:   Piatok    8:30 – 10:30

Je odbornou asistentkou s teoretickými a praktickými skúsenosťami v oblasti manažmentu a marketingu, absolvovala Technickú univerzitu v Košiciach v odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, výstupom jej dizertačnej práce bol návrh modelu hodnotenia geoturistického potenciálu a systémový model geopropagácie.


PaedDr. Pavel Hronček, PhD
Němcovej 32, č.d. B-125
E-mail: pavel.hroncek@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. vo svojich výskumoch venuje pozornosť dejinám historickej krajiny a ľudským aktivitám v prírodnom prostredí v minulosti, s dôrazom na montánnu krajinu. Zaoberá systematickým výskumom a analýzami historickej krajinnej štruktúry Slovenska s použitím máp troch historických vojenských mapovaní a historických máp vôbec. Hodnotenie historickej krajinnej štruktúry využíva pri komparáciách zameraných na genézu historických krajinných štruktúr a transformácie historickej montánnej krajiny. Na základe metód environmental history a historicko-geografického výskumu hodnotí pôsobenie antropogénnych činností na zložky prírodného prostredia a sleduje ich transformácie v jednotlivých časových horizontoch. Svoje výskumy predovšetkým sústreďuje na dejiny montánnej problematiky stredoslovenského a východoslovenského regiónu. Tiež sa venuje výskumu antropogénnych tvarov reliéfu a antropogénnych reliéfotvornych procesov s dôrazom na montánne (banské) lokality. Podrobne sa zaoberá typológiou a metodologickou analýzou podzemných montánnych a pseudomontánnych reliéfnych foriem. Dlhodobo skúma históriu baníctva, históriu banských procesov, históriu banskej krajiny a problémy v oblasti dejín vied a techniky. Historický výskum je založený na systematickom archívnom výskume textových a obrazových (mapových) dokumentov. Všetky výsledky svojich výskumov získava a overuje na základe systematických terénnych výskumov. Z oblastí svojich vedeckých záujmov publikoval dve desiatky monografií a viac ako sto pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí. Mnohé štúdie boli uverejnené v časopisoch indexovaných v databázach Current Contents, Web of Science či SCOPUS.


Mgr. Marián Lukáč, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: marian.lukac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

Absolvoval študijný odbor História a filozofia. V súčasnosti zabezpečuje na Oddelení geoturizmu a  cestovného ruchu výučbu predmetov Dejiny Slovenska, Kultúrne pamiatky Slovenska, Bloková terénna výuka atď. Profesionálny záujem sa zameriava na rôzne aspekty dejín Slovenska, kultúrne dedičstvo Slovenska a právnu úpravu cestovného ruchu. Doteraz spolupracoval s Ústavom spoločenských vied Slovenskej akadémie vied a pracoval v Grantovej komisii Regionálnej organizácie cestovného ruchu v Košickom kraji.


Ing. Daniela Marasová, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-121
E-mail: daniela.marasova.2@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

Odborné zameranie je orientované na aplikáciu logistických metód v rozhodovacom procese v cestovnom ruchu, racionalizáciu prepravy a hodnotenie kvality dopravy v cestovnom ruchu. Z dopravných systémov je to predovšetkým kontinuálna pásová doprava a lanová doprava. V súčasnosti je spoluriešiteľkou 2 projektov VEGA zameraných na testovanie ľahkých dopravných pásov používaných na prepravu batožín na letiskách a jedného projektu KEGA pod názvom “Návrh špecializovaného školiaceho konceptu  orientovaného na rozvoj experimentálnych zručností v rámci edukácie v odbore logistika.


Ing. Dana Tometzová, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-119
E-mail: dana.tometzova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443
Konzultačné hodiny:    Utorok     9:10 – 10:50

Ing. Dana Tometzová, PhD. – je absolventkou Technickej univerzity v Košiciach v odbore „Geoturizmus“. V rámci svojej dizertačnej práce sa venovala najmä trvalej udržateľnosti rezervoáru a trvalo udržateľnému manažmentu v geoturizme, z čoho vyplýva aj jej odborné zameranie. Jej publikačná činnosť je orientovaná prevažne na kúpeľný cestovný ruch a na možnosti využitia geotermálnych a minerálnych vôd v geoturizme. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Oddelení geo a montánneho turizmu F BERG, TUKE Košice.


Interní doktorandi

 

Ing. Csaba Sidor
Němcovej 32, č.d. B-104
E-mail: csaba.sidor@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664


Ing. Michal Starec (štúdium prerušené)
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: michal.starec@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436


Ing. Mária Drevková
Park Komenského, č.d. 73
E-mail: maria.majorosova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436

Ing. Mária Drevková – V súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Oddelení geo a montánneho turizmu F BERG, TUKE Košice. Absolvovala odbor „Geoturizmus“ na Technickej univerzite v Košiciach. V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje slovenským ložiskám a ich potenciálu z oblasti použitia ich úžitkových zložiek v procese uskladňovania energetických plynov v kryogénnych podmienkach. Jej publikačná činnosť je orientovaná prevažne na nerudné suroviny – zeolity, bentonity. V súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Oddelení geo a montánneho turizmu F BERG, TUKE Košice.