Projekty

Aktuálne riešené projekty

APVV

Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.

Kršák Branislav, Ing., PhD.

KEGA

Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu

Lukáč Marián, Mgr.

 

Staršie projekty

Banská cesta hornouhorskými banskými mestami/Barangolás a felsómagyarországi bányavárosok útjain/, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 Identifikačné číslo HU-SK 09/01/1.3.2. Začiatok projektu 2011, ukončenie projektu 2013.

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (VUKONZE). Operačný program Výskum a vývoj. Podpora výskumu a vývoja. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. IP Kód: OPVaV 2009/2.2/02-SORO. Začiatok projektu 2009, ukončenie projektu 2013.